Skip to content

Castell Abertiefi (ka-steh-ll aber-tivy)

Ever dreamed of being lord or lady of the manor? Cardigan Castle, a pivotal piece of Welsh history, stands as the first stone castle built by a Welshman and the venue of he inaugural Eisteddfod in 1176. Awarded Channel 4’s Great British Buildings Restoration of the Year in 2017, it offers splendid gardens, a modern restaurant, and a chance to stay within its grounds. Take a look at the properties at Cardigan Castle for a unique break in a spectacular location:

Eisteddfod chair at Cardigan Castle

Stay at Cardigan Castle

Gardener’s Cottage

Gardener’s Cottage offers a romantic retreat for two within the grounds of Cardigan Castle, combining a modern feel with a dramatic Welsh cultural setting. This stylish property features cosy furnishings, an inviting wood burner perfect for winter days, and a luxurious roll-top bath.

Immerse yourself in 900 years of history with a stay in this lovingly restored castle, believed to be the first stone castle constructed by a Welshman.

Mae Gardener’s Cottage yn cynnig llety rhamantus i ddau o fewn i dir Castell Aberteifi,. Ae’n cyfuno teimlad modern gyda lleoliad dramatig diwylliannol Cymreig. Mae’r llety hwn yn steilis, ac yn cynnwys dodrefn clyd, a medrwch ymlacio ger y tanwydd – perffaith ar gyfer diwrnodau gaeaf, ac ymostwng mewn bath roll top moethus yn yr ystafell ymolchi.

Ymdrochwch mewn 900 mlynedd o hanes gydag arhosiad yn y castell hwn sydd wedi’i adfer yn gariadus.Credir mai hwn yw’r castell carreg cyntaf a adeiladwyd gan Gymro.

Book now

East Wing

This four-bedroom property, located within the footprint of the main house, is the perfect place for a larger family or group, comfortably sleeping eight.

The apartment boasts three double rooms (with one convertible into a twin) and one twin room. Guests also have access to a shared private courtyard, which is also accessible from Gardener’s Cottage.

This property is perfect for enjoying with your extended family or friends, offering the joys of staying in a unique location. Once the crowds have dispersed, you’ll have exclusive access to the Castle grounds, where you can enjoy the manicured lawns and greenery while immersing yourself in the castle’s rich history.

Mae’r eiddo 4 ystafell wely hwn,sydd wedi’i leoli o fewn prif dŷ y castell, yn le perffaith i deulu neu grŵp, sy’n cysgu wyth yn gyfforddus.

Mae’r fflat yn cynnwys tair ystafell ddwbl (gydag un s’yn trosi’n efaill) ac un ystafell wely I ddau. Mae gan westeion fynediad i gwrt preifat a rennir gyda Gardners Cottage a fe gall hefyd gael mynedid iddo oddi yma.

Mae’r llety hwn yn berffaith i’w fwynhau gyda’ch teulu estynedig neu ffrindiau, a gewch pleser o aros mewn lleoliad unigryw. Unwaith y bydd y castell ar gau ir cyhoedd, bydd gennych fynediad unigryw i dir y Castell, lle gallwch fwynhau’r lawntiau a’r gwyrddni, wrth ymgolli yn hanes cyfoethog y castell.

The Coach-house

Nestled within the grounds of the 12th-century Cardigan Castle, the former Coach-house has been beautifully transformed into an accessible studio apartment with its own enclosed patio garden.

This charming hideaway offers a unique setting for a memorable holiday. Couples will fall in love with the Castle’s rugged romance, while history enthusiasts will enjoy immersing themselves in the past.

The castle grounds, encircled by medieval walls and remnants, feature a Georgian house and landscaped gardens spread across two acres, overlooking the River Teifi.

Wedi’i leoli yng nghyffiniau Castell Aberteifi, sydd yn honni o’r 12fed ganrif, mae The Caoch House wedi cael ei drawsnewid yn fflat stiwdio hygyrch gyda’i ardd patio amgaeedig.

Mae’r guddfan bendgedig hon yn cynnig lleoliad arbennig ar gyfer gwyliau cofiadwy. Bydd cyplau yn syrthio mewn cariad â rhamant y Castell, tra bydd selogion hanes yn mwynhau ymgolli yn y gorffennol.

Mae tir y castell, sydd wedi’i amgylchynu gan waliau a gweddillion canoloesol, yn cynnwys tŷ Sioraidd a gerddi wedi’u tirlunio wedi’u gwasgaru ar draws dwy erw, sydd yn edrych dros yr Afon Teifi.

Y Goron

Y Goron ( uh-gor-on) meaning ‘crown’ is a gem in Cardigan Castle’s accommodation. This two-story apartment has breathtaking views over the river Teifi ( tivy) and the castle grounds. Staying in ‘Y Goron’, allows you to immerse yourself in the atmosphere of this ancient site with a unique modern vibe.

A break here at Cardigan Castle offers more than just a stay; it provides an enriching experience rooted in history, culture, natural beauty, and the delights of a bustling artistic town.

Deimwnt yn llety Castell Aberteifi yw Y Goron . Mae gan y fflat dwy stori hwn olygfeydd syfrdanol dros afon Teifi a gerddi prydferth y castell. Mae aros yn ‘Y Goron’, yn eich galluogi i ymgolli yn awyrgylch y safle hynafol hwn gyda naws fodern unigryw.

Mae seibiant yma yng Nghastell Aberteifi yn cynnig mwy nag arhosiad yn unig; Mae’n cynnig profiad cyfoethog wedi’i wreiddio mewn hanes, diwylliant, harddwch naturiol, a hyfrydwch tref artistig brysur.

West Wales Holiday Cottages Newsletter

Sign up to receive our newsletter – we’ll let you know about new properties, special offers and events you may be interested in!