Skip to content

Ceredigion Youth Service

The Ceredigion Youth Service provides non-formal and informal activities for young people aged between 11 – 25 years old. It offers support to both statutory and voluntary youth organisations within Ceredigion. We have been helping the youth service run a scheme since 2017 which aims to help young people aged 11-25 start projects, engage with training, or buy equipment to help them reach their goals. You can find out more about the bursary on the Ceredigion Youth Service website.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu gweithgareddau ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed. Mae nhw yn cynnig cefnogaeth i fudiadau ieuenctid statudol a gwirfoddol dros Sir Ceredigion. Rydym wedi bod yn helpu’r gwasanaeth ieuenctid i redeg cynllun ers 2017 sydd â’r nod o helpu pobl ifanc 11-25 oed i ddechrau prosiectau, ymgysylltu â hyfforddiant, neu brynu offer i’w helpu i gyrraedd eu nodau. Gallwch ddarganfod mwy am y fwrsariaeth ar wefan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.

Wales Air Ambulance / Ambiwlans Awyr C

The national air ambulance charity for Wales, provides emergency air cover for those who face life-threatening illness or injuries. This superb service relies entirely on donations and we’re proud to support them. Find out how you can help on the Wales Air Ambulance website.

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn daparu cludiant awyr brys i’r rhai sy’n gwynebu salwch neu anafiadau sy’n bygythu bywyd. Mae’r gwasanaeth gwych hwn yn dibynnu yn llwyr ar roddion hael ac rydym yn falch iawn o’u cefnogi. I ddarganfod sut y gallwch chi helpu ewch at Hafan Elusen Ambiwlans Cymru.

Alpet Poundies Rescue

Alpet Poundies Rescue is an independent animal rescue near Llandysul, West Wales.
They care for and rehome unclaimed stray dogs from Ceredigion Pound, plus hand-ins and ex-breeders – anything that is desperate for help. Dogs for adoption are neutered, vaccinated and microchipped before rehoming.

Mae Alpet Poundies Rescue yn achub annibynnol anifeiliaid ger Llandysul, Gorllewin Cymru.
Maent yn gofalu am gŵn strae heb eu hawlio a’u hailgartrefu o Pound Ceredigion, ynghyd â bridwyr a chyn-fridwyr – unrhyw gi sy’n ysu am help. Mae cŵn ar gyfer mabwysiadu yn cael eu hysbaddu, eu brechu a’u microsglodynnu cyn ailgartrefu.

Cardigan Food Bank

The foodbank provides a list of what people urgently need, it helps them greatly to have what they know will be useful to those who need it. Donations are helpful so that the foodbank can plan ahead to provide support.

Demand is, sadly, increasing in our area making it important to help out if you can– if you are interested, you might like to contact a local foodbank to find out how best you can help. You can find details of your local foodbank on The Trussell Trust’s website.

Mae’r banc bwyd yn darparu rhestr o’r hyn sydd angen ar frys, ac mae’n helpu’n fawr i gael yr hyn y maen nhw’n gwybod fydd yn ddefnyddiol i’r rhai sydd mewn angen. Mae rhoddion yn ddefnyddiol fel y gall y banc bwyd gynllunio ymlaen llaw i ddarparu cefnogaeth.

Yn anffodus, mae’r galw yn cynyddu yn ein hardal – os oes gennych ddiddordeb, efallai yr hoffech chi gysylltu â banc bwyd lleol i ddarganfod sut orau y gallwch chi helpu. Gallwch ddod o hyd i fanylion eich banc bwyd lleol ar wefan Ymddiriedolaeth Trussell.

West Wales Holiday Cottages Newsletter

Sign up to receive our newsletter – we’ll let you know about new properties, special offers and events you may be interested in!